!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Välkommen till Brf. Vallen!

Styrelsen

Brf. Vallens styrelse 2017

Ordinarie ledamöter
Patrik Wastring, ordförande
Martin Håkansson
Martin Mars

Suppleanter
Kristofer Svensson
Bengt Rosqvist
Ilona Kiebler

Vill du komma i kontakt med styrelsen mailar du till styrelsen@brfvallen.se 

Valberedning
Sara Anderland

Vill du komma i kontakt med valberedningen kan du maila till valberedningen@brfvallen.se

Styrelsedamöternas roller och ansvar i en bostadsrättsförening

Det är föreningsstämman som väljer styrelsen . Föreningsstämman kan också avsätta styrelsen eller en enskild styrelsemedlem. Vanligtvis väljs ledamöter på 2 år, omlott med varandra, detta för att alla ledamöter inte skall avgå samtidigt. Varje styrelsemedlem har rätt att avgå, med omedelbar verkan, från styrelsen när hon/han själv begär så.

Styrelsen ska registreras hos Bolagsverket och när det sker någon förändring i styrelsen ska även detta anmälas till Bolagsverket.

  • Alla i styrelsen, ledamöter såväl som suppleanter, har tystnadsplikt! Styrelsen får inte föra information vidare som kan skada föreningen eller någon medlem.

Ordförande
En framgångsrik ordförande delegerar så mycket som möjligt och fungerar mer som en Coach till de övriga ledamöterna. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal.

Ansvarar för:
Kalla till styrelsesammanträde och leda detsamma. Ytterst ansvarig för att stämmo- och styrelsebeslut blir verkställda. Se till att föreningen är försäkrad. Se till att attestregler upprättas och efterföljs. Se till att föreningens viktiga dokument förvaras betryggande. Ser till att styrelsens beslut följs upp.

Vice ordförande
Inträder som ordförande när ordinarie ordförande är frånvarande. Fungerar annars som en övrig ledamot.

Sekreterare
 Se till att det förs protokoll och annan dokumentation.

Ansvarar för:
Förbereda styrelsesammanträde och föreningsstämmor, föra protokoll och se till att de undertecknas.

Kassör
Kassör/ekonomiansvarig är en mycket viktig post och avgörande för föreningens framtid. Många föreningar väljer att lägga ut denna hantering på en förvaltare. I vår förening är det Akevo som sköter detta. Det är dock styrelsen som har ansvaret även om man lägger ut hanteringen.

Ledamot
Har samma ansvar som ledamöter med speciella funktioner. Det är vanligt att ordförande delegerar ut arbetsuppgifter till dessa ledamöter. På så sätt fördelas arbetsuppgifterna inom styrelsen. Hela styrelsen är dock ansvarig även om vissa funktioner innehas av en särskild person. Som styrelsemedlem förväntas du känna till de regler och lagar som verksamheten omfattas av.

Suppleant
Kan ses som reserv ifall någon ledamot avgår. Suppleanter kan mycket väl vara med på styrelsesammanträden. Det är lämpligt om de senare skall slussas in som ordinarie ledamot.

Om suppleant träder in som reserv för en ledamot har denne samma ansvar som ledamoten. Därför bör suppleanterna vara ordentligt påläst om de ska delta i något beslut.
Suppleanter bör få tillgång till sammanträdesprotokollen för att ha en chans att sätta sig in vad som behandlas. Suppleanter har samma tystnadsplikt som ledamöterna.

 

 

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion